۱۰نشانه ای که شما به  خودتان احترام نمی گذاریم 

۱- به چیزهایی بله می گوییم که برای ما مهم نیست یا وقت انجامش را نداریم.

۲- تنها برای اینکه کسی را دلخور نکنیم، با او موافقت می کنیم.

۳- به نیاز دیگران بیش از نیاز خود بها می دهید.باغ گل ، گل ، زیبایی طبیعت

۴- نسبت به انجام کاری که صحیح بوده احساس گناه می کنیم زیرا دیگران نظر مخالف دارند.

۵- با نشان ندادن نقاط قوت و نقش مثبت خود، از خود دفاع نمی کنیم.

۶- دایما احساس خود را مخفی نگه می داریم.

۷- آشکارا به دنبال جلب توجه دیگران هستیم.

۸- دایما سعی در خوشحال کردن دیگران داریم.

۹- خود را در احاطه همراهان بد قرار می دهیم.

۱۰- خود را برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران، بزک می کنیم.