چهارچیزی که خداوند به حضرت موسی سفارش کرد

25415632

از اصبغ بن نباته نقل شده است که گفت، امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: خداوند متعال وحی کرد به حضرت موسی(ع)؛ ای موسی! سفارش مرا دربارۀ چهار چیز به خاطر بسپار.
۱٫ تا ندانی که گناهانت را آمرزیده اند به عیب دیگران نپرداز.
۲٫ تا ندانی که گنجهای خدا تمام شده غم روزی مخور.
۳٫ تا نبینی که ملک و پادشاهی من از دست رفته به دیگری امیدوار نباش.
۴٫ تا مردۀ شیطان را نبینی از مکرش ایمن مباش.
منابع:
زبده الاحادیث، جلداول، ص۴۴-۴۵
نصایح، نوشته مرحوم ایت الله مشکینی
احادیث الطلاب، احادیث امیرالمومنین(ع)
آموزه های اخلاقی در کلام معصومین(ع)
باشگاه خبرنگاران