یکی از زیباترین ابشار های ایران یخ بست

آبشار مارگون یکی از زیباترین آبشارهای ایران بوده که این آبشار به ارتفاع ۷۰ متر و عرض ۱۰۰متر، به‌ دلیل‌ قرار گرفتن‌ درداخل‌ تنگه‌ زیبای‌ مارگون‌ و تعدد رگه‌های‌ آبشاری‌ که‌ به‌ درون‌ دره‌ و مسیر رودخانه‌ می‌ریزند و همچنین‌ تداخل درختان جنگلی و توپوگرافی ناحیه کوهستانی و رودخانه ای، زیبایی عجیبی به این آبشار بلند و زیبا که همچون ماری در دل کوه جاری می گردد، داده است ‌.

یکی از رسوم زیبای روستای مارگون این است که در هنگام جشن ازدواج، عروس و داماد و شرکت کنندگان در جشن با لباسهای زیبای محلی ساعتی را در کنار آبشار به شادمانی می گذرانند.

این دو عکس مربوط به ۱۰ دی امسال از این آبشار زیبا است که البته یخ زده است.

ابشار مارگون ابشار مارگونمنبع:خبرانلاین