فضیلت و خواص سوره ص

  فضیلت و خواص سوره ص, خواص سوره ص,فضیلت سوره ص

ص، سی و هشتمین سوره قرآن است که مکی و ۸۸ آیه دارد.

در فضیلت این سوره از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر کس سوره صاد را قرائت نماید خداوند برابر با وزن کوه هایی که به تسخیر داوود درآورد حسنه به او عطا می کند و او را از اینکه بر گناهان کوچک و بزرگ اصرار بورزد، مصون می دارد.۱

از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هر کس سوره صاد را در شب جمعه قرائت کند خیر دنیا و آخرت به او داده می شود آنگونه که به احدی از مردم داده نشده است مگر به پیامبران یا فرشتگان مقرب خدا. هم چنین خداوند او و همه کسانی از خانواده اش که محبوب اویند و حتی خادمش که به او خدمت کرده است را با شفاعت او وارد بهشت می کند.(۲)

آثار و برکات سوره

۱) عزل حکم ظالم
در آثار این سوره از پیامبراکرم نقل شده است: اگر سوره صاد را بنویسند و آنگاه زیر جایگاه و مسند قاضی یا والی(بدکار) نهاده شود سه روز بیشتر در مسندش نمی ماند و عیب هایش آشکار شده و عزل می شود اطرافیانش از دورش کنار می روند. ۳

از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هر کس سوره صاد را بنویسد و در ظرفی شیشه ای قرار داده و پس از سوراخ کردن آن ظرف، آن را زیر جایگاه نشستن قاضی بیدادگر یا عامل نظامی و انتظامی بدکار قرار داده شود، سه روز بیشتر در آن جایگاه نخواهد بود و عیب هایش آشکار شده و ارزش و جایگاهش نزد مردم از بین رفته و امرش اطاعت نمی شود و همچنان در سختی و تنگی خواهد بود. ۴

 ۲) فراوانی آب چاه
هنگام حفر چاه آیه ۴۲ سوره «ص» را زیاد بخواند که جوشش آن بسیار خواهد بود. ۵

=========================================
پی نوشت ها :
(۱) مجمع البیان، ج۸، ص۳۴۰
(۲) ثواب الاعمال، ص۱۱۲
(۳) تفسیرالبرهان،ج۴، ص ۶۳۹٫
(۴)همان
(۵)المصباح کفعمی، ص۴۵۷

منابع:قرآن درمانی روحی و جسمی
تبیان