ساخت مجسمه های حیرت انگیز با وسایل بازیافتی

هنرمندی خوش قریجه با استفاده از قطعات فلز و قطعات بازیافتی خودرو ها دست به طراحی وساخت مجسمه های حیرت اور و زیبا شده است

این مجموعه که عمدتا به شکل حیوانات هستند نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده اند.

مجسمه با قطعات خودرو مجسمه با قطعات خودرو مجسمه با قطعات خودرو مجسمه با قطعات خودرو W8uW1مجسمه با قطعات خودرو

منبع:باشگاه خبرنگاران