زمین جذاب گلف

 زمین گلف Coeur d’Alene ،در آیداهو آمریکا واقع است. از جذابیت های مهم این زمین گلف ۱۸ سوراخه، سوراخ ۱۴ آن است که به صورت شناور ،بر روی یک جزیره مصنوعی ساخته شده و برروی یک قایق در حال حرکت است.

کل این فرآیند به صورت کامپیوتری انجام می گیرد و امکان ندارد برای بیشتر از یک روز جزیره را درمکان قبلی خود مشاهده نمایید.

 گلف زمین گلف زمین گلف

منبع:باشگاه خبرنگاران