دلیل بزرگی مغز انسان نسبت به سایر پستانداراناخبار ,اخبار علمی ,توانایی مغز انسان

علت این امر متابولیسم بدن انسان است. عملیات متابولیسم در انسان‌ها بیشتر از سایر پستانداران است، چرا که چربی بدنی بیشتری داشته و متعاقباً ذخیره انرژی بیشتری برای سوخت متابولیسم مورد نیاز آن وجود دارد که این عوامل در نهایت منجر به رشد و توسعه مغز انسان می‌شود.
در این تحقیق ویژگی‌های انسانی ۱۴۱ انسان با ۲۷ شامپانزه، ۱۱ اورانگوتان، ۱۰ گوریل و هشت بونوبو (نوعی گوریل با صورت مشکی) مورد مقایسه قرار گرفت. زمان مقایسه اندازه بدن، انسان‌ها در روز ۴۰۰ کالری بیشتر از شامپانزه و بونوبو، ۶۳۵ کالری بیشتر از گوریل و ۸۲۰ کالری بیشتر از اورانگوتان مصرف می‌کردند.
درک این روند فشارهای تکاملی و مکانیزم های فیزیولوژیکی سهیم در تنوع استراتژی های متابولیکی در بین ریخت‌های انسانی ممکن است تلاش برای بهبود و ارتقای سلامت متابولیکی را در انسان‌های جوامع صنعتی افزایش دهد.
این پژوهش در مجله “Nature” منتشر شده است.
منبع: ایسنا