حضور دختر مسلمان در تظاهرات علیه مسلمانان

زکیه بلخیری، دختر مسلمانی است که تصمیم گرفت به میان جمعیت معترض برود و سلفی هایی را جلوی جمعیت و در کنار آنان بگیرد. زکیه این گونه نشان داد که فرهنگ غربی و زندگی در غرب تاثیری بر اعتقادات وی ندارد. 

شجاعت این دختر مسلمان و چهره‌ی خندان آن نشانی از صلح طلبی مسلمانان است

دختر مسلمان، تظاهرات ، ضد مسلمانان دختر مسلمان، تظاهرات ، ضد مسلمانان دختر مسلمان، تظاهرات ، ضد مسلمانان دختر مسلمان، تظاهرات ، ضد مسلمانان

منبع:باشگاه خبرنگاران