جعبه های فانتزی درست کنید

از الگوهای زیر اسفاده کنید و جعبه دلخواهتان را بسازید

جعبه

جعبه

جعبه

جعبه

جعبه

جعبه جعبه

جعبه