تبلیغی عجیب برای حجاب در ساری!
عکس زیر، تبلیغی عجیب برای حجاب را نشان می‌دهد که از سوی قرارگاه عمار شهرستان ساری نصب شده است.
در توضیح آن نوشته شده است: تبلیغ بی‌محتوای حجاب در ساری!
تبلیغ عجیب حجاب