اشکم بق بقو,بازیهای روستایی بوشهر,بازیهای محلی بوشهر

این بازی مخصوص دختران بود به این صورت که همگی جمع می‌شدند و یک نفر را با عنوان رئیس انتخاب می‌کردند این بازی به صورت نشسته انجام می‌گیرد.

بعد رئیس یک سنگ کوچک را برداشته و سنگ را زیر خاکی که در زیر پای دختران بود می‌گذاشت به طوری که کسی نباید می‌فهمید که رئیس سنگ را زیر پای چه کسی پنهان کرده است بعد دختران بلند شده و هر کدام خاک مخصوص به خود را جستجو کرده که سنگ را پیدا کند. زیر پای هر که بود می‌باید دنبال بقیه می‌دوید تا الی آخر.

منبع:iranvillage.ir